Leefbaar Diemen

Stemverklaring waarom geen biomassacentrale

Tijdens de raadsvergaderingvan 31 januari 2019 heeft Leefbaar Diemen zijn visie gegeven over de biomassacentrale die Vattenfall-Nuon wil plaatsen.
De gemeenteraad dient voor deze aanvraag zich uit te spreken over een “Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB)”. Leefbaar Diemen heeft onderstaande tekst uitgesproken.

Geachte voorzitter, Geacht College,
Ten eerste wil Leefbaar Diemen iedereen die zijn bijdrage over dit onderwerp heeft geleverd bedanken en ook iedereen aanwezig in dit gemeentehuis.
De opkomst en de betrokkenheid laat zien hoe belangrijk dit onderwerp is voor de inwoners van Diemen. Er is in het publiek en onder de bewoners heel veel kennis, er zijn meningen, waarheden en onwaarheden, over biomassa verbranding. 
Het lijkt aannemelijk dat niemand in de kou wil zitten.
De biomassa CO2uitstoot is vergelijkbaar met een krediet opnemen wat in 30 jaar ingelost zou kunnen worden. Niet wij, maar generaties na ons, draaien hiervoor op. Fijnstof en ultra fijnstof verdwijnen niet zo maar, aantoonbaar resultaat van fijnstof zijn de longziektes. Het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving is de plicht van ons allemaal.

Leefbaar Diemen wordt met zijn rug tegen een muur geplaatst. Want juridisch hebben we geen enkel recht van spreken om tegen een verklaring van geen bedenking in te gaan. Genoemd is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het indienen van schadeclaims. We zouden onze krachten kunnen bundelen, want we staan allemaal met de rug tegen de muur.

Staande tegen de muur kan men alleen nog zijn knopen tellen. Alle knopen bij elkaar en omarm ook de knopen van Vattenfall-Nuon. Werk samen aan een oplossing voor de generaties na ons. Als er convenanten gesloten worden, laten we dan samen de strijd aangaan tegen fijnstof en ultra fijnstof. Geef kinderen schone lucht.Zet bij alle schoolpleintjes fijnstofvangers. Studio Roosegaarde heeft fijnstofvangers draaien, mijn fractiegenoot heeft ook mooie oplossingen gezien, tijdens een conferentie “Smart City Expo” in Barcelona. Ook deze “Fijnstof Vang Technologie” moet veel verder ontwikkeld worden en dat kan mooi samen met Vattenfall-Nuon en alle organisaties die hier onder andere zijn vertegenwoordigd. Laat Diemen het eerste dorp zijn, die de strijd aangaat tegen fijnstof en ultra fijnstof, samen met Vattenfall-Nuon.

Voorzitter, Leefbaar Diemen wordt niet graag met zijn rug tegen de muur geplaatst. Maar er is een Engels spreekwoord, wat in onze taal luidt: Als je ze niet kunt verslaan, omarm ze dan. Milieu groepen, Duurzaam Diemen, Longfonds, Natuurorganisaties, Vattenfall-Nuon, Gemeenteraad en College. Maak samen een pas op de plaats en werk eerst aan een schoon luchtplan. Wij kunnen de wereld niet verbeteren maar we kunnen wel bij onszelf, hier in Diemen beginnen.

Biomassaverbranding, op deze manier niet.
Alle stukken en cijfers die we hebben ontvangen, is zoveel dat deze fractie zich er niet meer doorheen kan worstelen. De belangen over-en-weer zijn heel groot. Het landelijke positieve beeld over biomassaverbranding neemt fors af. Gemeentes om ons heen beginnen er eindelijk iets van te vinden: het is onwenselijk om biomassa te verbranden als het niet gecertificeerd is. Certificering als “de eis”? Is dat niet een beetje kort door de bocht, zoiets van “mensen, gecertificeerde CO2uitstoot is goed”. Nee, hiermee halen we de CO2doelstellingen voor 2030 niet. Een petitie over de biomassa ketel hier in Diemen groeit gestaag met tegenstemmers, we zitten nu op 3.800 mensen die ondertekenen, dit moet Vattenfall-Nuon toch aan het denken zetten. Hoe zou Vattenfall-Nuon het vinden om tegen de muur geplaatst te worden, doordat men massaal de abonnementen bij Nuon op gaat zeggen? Een sterker en mooier protest kan Leefbaar Diemen zich niet voorstellen.

Nuon wil geen vertraging, maar zo snel als mogelijk, een verklaring van geen bedenkingen. We ontvingen een brief van Nuon, dat Nuon wel iets ziet in een convenant, hun opsomming, met mits, maar of mogelijk kan op vele manieren uitgelegd worden.

Voorbeeld over verkeersbewegingen
Elektrische vrachtauto’s zijn in ontwikkeling maar nog niet op de markt. Waarom niet op een energiezuinig schip? Een klein binnenvaartschip van 80 meter lang en 8 meter 20 breed, kan 1600 kub of ongeveer 1100 ton verschepen. Het overladen van zeeschip naar vrachtauto’s in Rotterdam of het overladen naar binnenvaartschepen, moet wel in acht genomen worden. Van twee schepen hebben we minder last dan van 50 vrachtauto’s. U hoort nu een scala aan feiten over vervoer, maar wat moet u hiermee. En met alle gegevens die wij ontvangen, voor en tegen, is het dweilen met de kraan open. Second opinion hier, second opinion daar, maar wat is waar?

Convenant eerst naar de tekentafel
Het voorstel van Leefbaar Diemen is; ga eerst in overleg met Vattenfall-Nuon en stel samen een waterdicht convenant op. College en Vattenfall-Nuon ga eerst naar de tekentafel en kom dan naar de raad terug. U weet wat de raad wil. Wij, Leefbaar Diemen, willen de strijd aangaan tegen fijnstof. Lukt dat niet, dan geen biomassacentrale, als het aan Leefbaar Diemen ligt.

Op dit moment verzoekt het College een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Het College schrijft: Er zijn derhalve geen wettelijke gronden om de Verklaring van geen bedenkingen te weigeren.
Waarom moeten we dan dit onderwerp behandelen? Het College geeft allemaal redenen waarom dit ter behandeling voorgelegd is. Helaas zijn we niet overtuigd. Op de Klimaattafels is de discussie over biomassa vastgelopen, wij gaan dit hier in Diemen echt niet oplossen.

Wij wensen niet met onze rug tegen de muur geplaatst te worden. Leefbaar Diemen heeft bedenkingen en geeft de verklaring in deze positie niet af. De fractie van Leefbaar Diemen stemt niet voor.

‘Ik slacht u af tijdens de volgende verkiezingen meneer Sikking!’

De bovenstaande opmerking van wethouder Nuijens kwam naar aanleiding van een aantal vragen die Leefbaar Diemen* over de bouw van de NUON biomassacentrale aan de wethouder tijdens de informatieve raadsvergadering van 17 januari 2019. Nog preciezer: de wethouder maakte de opmerking naar aanleiding van de eerste vraag van Jan over de motie van Groen Links over het thuis stoken van hout.

Natuurlijk is de wethouder er voor alle Diemenaren. En uiteraard controleren de vijf Groen Links raadsleden samen met de rest van de raad het werk van het college van B&W. Waarom reageert de wethouder dan als door een wesp gestoken als hij een vraag krijgt die betrekking heeft op een motie afkomstig van de partij waar hij lid van is? Een motie die overigens twee jaar geleden door alle partijen in de raad werd gesteund.

Waarom kan de wethouder niet ‘des wethouders’ reageren op de vragen van een raadslid die zich verbaasd over het feit dat de burger beter geen hout mag stoken in zijn haard of kachel, terwijl de NUON biomassacentrale een veelvoud aan troep de lucht in gaat blazen? Wie het weet mag het zeggen.

Doe effe normaal man!

Stel dat we als Leefbaar Diemen of als raadsleden van Diemen dezelfde retoriek hanteren als de wethouder, dan krijg je een fijne bekvecht partij. Waar de onderliggende redenen van raadsvragen knock-out worden geslagen met stoten onder de gordel.

De wethouder heeft veel ervaring opgedaan als raadslid in Amsterdam. En heeft bovendien acteerlessen gevolgd in de Verenigde Staten. Zou dat een reden kunnen zijn van zijn pittige uitspraken? Wij weten het niet.

De raad van Diemen wordt bezet door mensen die het gemeenteraadswerk ‘erbij’ doen. Het zijn geen beroepspolitici en op sommige gebieden zelfs leek. Ze doen allen hun werk naar eer en geweten. Samen naar oplossingen zoeken. Dan mag er pittig gedebatteerd worden. Maar het doel blijft om er samen uit te komen voor de inwoners van ons mooie dorp.

Leefbaar Diemen hoopt dat de wethouder zich als dienend leider opstelt. En af en toe tot tien telt voordat hij er iets uitflapt. En de tijd neemt om zijn beleid aan de raad nog eens te verduidelijken. Immers domme vragen bestaan niet.

*Vragen Leefbaar Diemen tijdens de informatieve raadsvergadering van 17 januari jongst leden

Motie
Met de motie “Hout stoken is ongezond” van 09-11-2017 hebben alle partijen ingestemd. Dit was toen een initiatief van Groen Links. Wethouder, is uw partij Groen Links van mening dat het negatieve advies van stoken van hout alleen voor de bewoners van Diemen geldt en dat NUON’s plannen daar niet onder vallen? Kortom is hout stoken door NUON minder ongezond?

Top 4 in vervuiling
Diemen hoort in de top 4 van gemeentes met de meeste luchtvervuiling. Echter alle individuele bronnen vallen afzonderlijk binnen de toegelaten rijksnormen. M.a.w. vliegtuigen, auto’s, centrales enz. stoten ieder apart binnen de normen hun schadelijke stoffen uit. Maar als we alles bij elkaar optellen is het heel vervuilend. Daarbij komt ook nog eens de met hout gestookte centrale van NUON die – naar schijnt – afzonderlijk binnen de normen valt van het uitstoten van schadelijke stoffen. Deze uitstoot van deze centrale wordt ook niet opgeteld bij de uitstoot van andere vervuilers.
Wethouder, waarom zijn er geen betrouwbare metingen verricht van wat we werkelijk aan vervuiling in Diemen over ons heen krijgen?

Fijnstof
Leefbaar Diemen heeft in de raad al eerder fijnstofvangers aangekaart. Daar is geen uitsluitsel over gekomen. We hebben vernomen dat de scholen in Diemen extra onvoorziene kosten moeten maken om hun luchtfilters vaker te vervangen om de luchtkwaliteit in de klaslokalen acceptabel te houden. Moeten we de kinderen ook buiten op het schoolplein niet beschermen en bij de scholen fijnstofvangers plaatsen? Wethouder, accepteren we nog meer fijnstof van de voorgenomen hout gestookte centrale van NUON? Als er een convenant komt, gaat u dan afdwingen dat fijnstofvangers op schoolpleinen door de NUON moeten worden betaald?

CO2 afvangen
Tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van NUON hebben we het afvangen van de CO2 besproken. Dat was deels mogelijk. De CO2 kan in de oude gasvelden opgeslagen worden. Het wordt wel een kostbare zaak, want het aanleggen van een pijpleiding en een efficiëntere manier van verbranding is volgens NUON financieel niet haalbaar. Wethouder, hoe ziet u dit? Klopt het zo dat geld boven gezondheid gaat?

Van het gas af
Gas geeft veel minder uitstoot van CO2 en andere stoffen. Er is landelijk besloten dat we van het gas af moeten. Kortom, gebruik van Nederlands aardgas moet stoppen. Echter Russisch hoog calorisch gas of gas van waar dan ook, kan toch als alternatief aangewend worden? Wethouder zouden we een gaswarmte centrale eerder kunnen accepteren dan een met hout gestookte centrale?

2030 streven
Het kabinet streeft naar 49 procent CO2-emissiereductie in 2030. NUON gaat nog voor die datum 200% meer uitstoten dan de opnamen door nieuw geplante bomen in 10 jaar aankunnen. We moeten juist nu beginnen met minder CO2 uit te stoten om we de doelen te kunnen halen. Wethouder, hoe denkt u de doelstellingen te kunnen halen met het voornemen van een hout gestookte centrale in Diemen door NUON?

Raadsvergaderingen voortaan in Theater de Omval

Door COLUMNIST Leo Smits

Er is iets vreemds gaande in de Diemense politiek. Het gaat helemaal niet meer om wat de Diemense kiezer wil. De Sphinx, Holland Park, Arent Krijtstraat 1, De Tramlus. Allemaal bouwprojecten waar omwonenden hun zienswijzen over hebben ingediend of ingesproken in de raad waar helemaal niets mee wordt gedaan.

Met al die bouwprojecten zijn de procedures gevolgd. Er was voor de inspraak een annonce in de Diemernieuws. Er is ook een stencil in de buurt ‘verspreid’. En, oh ja, de aankondiging zal ook wel ergens op een prikbord in het gemeentehuis hebben gehangen. Dus na-na-ne-na-na! Opgestaan plaats vergaan, had dan maar eerder uw mond opengedaan!

De wethouder heeft geen enkele zin om weer eens met de ontwikkelaar te praten. Omdat het geld gaat kosten. Tja, wat kost geen geld? En heeft zich keurig aan de regels gehouden. Zit er dan geen rek in het recht? Zijn die procedures er voor de vastgoedontwikkelaar of voor de omwonenden? Zit de wethouder er voor de burger of om het woningvraagstuk van de regio in onze kleine gemeente op te lossen? Komen er nog betaalbare woningen of krijgt de markt de vrije loop? Allemaal vragen, geen antwoorden.

Gaat de wethouder zijn eigen gang? Als hij altijd blind wordt gesteund door de coalitie wel. Dan heeft hij carte blanche. En werkt het dualisme tussen B&W en Raad niet naar behoren. En dat er zoveel verzet komt vanuit de Diemenaren en Diemenezen moet een teken zijn dat de Raad niet goed haar werk doet. Maar als de coalitie de oppositie nooit steunt of geen aandacht heeft voor hun punten kan de wethouder inderdaad helemaal zijn gang gaan. En faalt de democratie.

De coalitie is verworden tot klapvee. En volgt alles wat de wethouder hun gebiedt. Een sterke raad staat niet met zijn rug naar de burger toe, maar brengt de politiek weer op straat.