Leefbaar Diemen

‘Ik slacht u af tijdens de volgende verkiezingen meneer Sikking!’

De bovenstaande opmerking van wethouder Nuijens kwam naar aanleiding van een aantal vragen die Leefbaar Diemen* over de bouw van de NUON biomassacentrale aan de wethouder tijdens de informatieve raadsvergadering van 17 januari 2019. Nog preciezer: de wethouder maakte de opmerking naar aanleiding van de eerste vraag van Jan over de motie van Groen Links over het thuis stoken van hout.

Natuurlijk is de wethouder er voor alle Diemenaren. En uiteraard controleren de vijf Groen Links raadsleden samen met de rest van de raad het werk van het college van B&W. Waarom reageert de wethouder dan als door een wesp gestoken als hij een vraag krijgt die betrekking heeft op een motie afkomstig van de partij waar hij lid van is? Een motie die overigens twee jaar geleden door alle partijen in de raad werd gesteund.

Waarom kan de wethouder niet ‘des wethouders’ reageren op de vragen van een raadslid die zich verbaasd over het feit dat de burger beter geen hout mag stoken in zijn haard of kachel, terwijl de NUON biomassacentrale een veelvoud aan troep de lucht in gaat blazen? Wie het weet mag het zeggen.

Doe effe normaal man!

Stel dat we als Leefbaar Diemen of als raadsleden van Diemen dezelfde retoriek hanteren als de wethouder, dan krijg je een fijne bekvecht partij. Waar de onderliggende redenen van raadsvragen knock-out worden geslagen met stoten onder de gordel.

De wethouder heeft veel ervaring opgedaan als raadslid in Amsterdam. En heeft bovendien acteerlessen gevolgd in de Verenigde Staten. Zou dat een reden kunnen zijn van zijn pittige uitspraken? Wij weten het niet.

De raad van Diemen wordt bezet door mensen die het gemeenteraadswerk ‘erbij’ doen. Het zijn geen beroepspolitici en op sommige gebieden zelfs leek. Ze doen allen hun werk naar eer en geweten. Samen naar oplossingen zoeken. Dan mag er pittig gedebatteerd worden. Maar het doel blijft om er samen uit te komen voor de inwoners van ons mooie dorp.

Leefbaar Diemen hoopt dat de wethouder zich als dienend leider opstelt. En af en toe tot tien telt voordat hij er iets uitflapt. En de tijd neemt om zijn beleid aan de raad nog eens te verduidelijken. Immers domme vragen bestaan niet.

*Vragen Leefbaar Diemen tijdens de informatieve raadsvergadering van 17 januari jongst leden

Motie
Met de motie “Hout stoken is ongezond” van 09-11-2017 hebben alle partijen ingestemd. Dit was toen een initiatief van Groen Links. Wethouder, is uw partij Groen Links van mening dat het negatieve advies van stoken van hout alleen voor de bewoners van Diemen geldt en dat NUON’s plannen daar niet onder vallen? Kortom is hout stoken door NUON minder ongezond?

Top 4 in vervuiling
Diemen hoort in de top 4 van gemeentes met de meeste luchtvervuiling. Echter alle individuele bronnen vallen afzonderlijk binnen de toegelaten rijksnormen. M.a.w. vliegtuigen, auto’s, centrales enz. stoten ieder apart binnen de normen hun schadelijke stoffen uit. Maar als we alles bij elkaar optellen is het heel vervuilend. Daarbij komt ook nog eens de met hout gestookte centrale van NUON die – naar schijnt – afzonderlijk binnen de normen valt van het uitstoten van schadelijke stoffen. Deze uitstoot van deze centrale wordt ook niet opgeteld bij de uitstoot van andere vervuilers.
Wethouder, waarom zijn er geen betrouwbare metingen verricht van wat we werkelijk aan vervuiling in Diemen over ons heen krijgen?

Fijnstof
Leefbaar Diemen heeft in de raad al eerder fijnstofvangers aangekaart. Daar is geen uitsluitsel over gekomen. We hebben vernomen dat de scholen in Diemen extra onvoorziene kosten moeten maken om hun luchtfilters vaker te vervangen om de luchtkwaliteit in de klaslokalen acceptabel te houden. Moeten we de kinderen ook buiten op het schoolplein niet beschermen en bij de scholen fijnstofvangers plaatsen? Wethouder, accepteren we nog meer fijnstof van de voorgenomen hout gestookte centrale van NUON? Als er een convenant komt, gaat u dan afdwingen dat fijnstofvangers op schoolpleinen door de NUON moeten worden betaald?

CO2 afvangen
Tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van NUON hebben we het afvangen van de CO2 besproken. Dat was deels mogelijk. De CO2 kan in de oude gasvelden opgeslagen worden. Het wordt wel een kostbare zaak, want het aanleggen van een pijpleiding en een efficiëntere manier van verbranding is volgens NUON financieel niet haalbaar. Wethouder, hoe ziet u dit? Klopt het zo dat geld boven gezondheid gaat?

Van het gas af
Gas geeft veel minder uitstoot van CO2 en andere stoffen. Er is landelijk besloten dat we van het gas af moeten. Kortom, gebruik van Nederlands aardgas moet stoppen. Echter Russisch hoog calorisch gas of gas van waar dan ook, kan toch als alternatief aangewend worden? Wethouder zouden we een gaswarmte centrale eerder kunnen accepteren dan een met hout gestookte centrale?

2030 streven
Het kabinet streeft naar 49 procent CO2-emissiereductie in 2030. NUON gaat nog voor die datum 200% meer uitstoten dan de opnamen door nieuw geplante bomen in 10 jaar aankunnen. We moeten juist nu beginnen met minder CO2 uit te stoten om we de doelen te kunnen halen. Wethouder, hoe denkt u de doelstellingen te kunnen halen met het voornemen van een hout gestookte centrale in Diemen door NUON?

Raadsvergaderingen voortaan in Theater de Omval

Door COLUMNIST Leo Smits

Er is iets vreemds gaande in de Diemense politiek. Het gaat helemaal niet meer om wat de Diemense kiezer wil. De Sphinx, Holland Park, Arent Krijtstraat 1, De Tramlus. Allemaal bouwprojecten waar omwonenden hun zienswijzen over hebben ingediend of ingesproken in de raad waar helemaal niets mee wordt gedaan.

Met al die bouwprojecten zijn de procedures gevolgd. Er was voor de inspraak een annonce in de Diemernieuws. Er is ook een stencil in de buurt ‘verspreid’. En, oh ja, de aankondiging zal ook wel ergens op een prikbord in het gemeentehuis hebben gehangen. Dus na-na-ne-na-na! Opgestaan plaats vergaan, had dan maar eerder uw mond opengedaan!

De wethouder heeft geen enkele zin om weer eens met de ontwikkelaar te praten. Omdat het geld gaat kosten. Tja, wat kost geen geld? En heeft zich keurig aan de regels gehouden. Zit er dan geen rek in het recht? Zijn die procedures er voor de vastgoedontwikkelaar of voor de omwonenden? Zit de wethouder er voor de burger of om het woningvraagstuk van de regio in onze kleine gemeente op te lossen? Komen er nog betaalbare woningen of krijgt de markt de vrije loop? Allemaal vragen, geen antwoorden.

Gaat de wethouder zijn eigen gang? Als hij altijd blind wordt gesteund door de coalitie wel. Dan heeft hij carte blanche. En werkt het dualisme tussen B&W en Raad niet naar behoren. En dat er zoveel verzet komt vanuit de Diemenaren en Diemenezen moet een teken zijn dat de Raad niet goed haar werk doet. Maar als de coalitie de oppositie nooit steunt of geen aandacht heeft voor hun punten kan de wethouder inderdaad helemaal zijn gang gaan. En faalt de democratie.

De coalitie is verworden tot klapvee. En volgt alles wat de wethouder hun gebiedt. Een sterke raad staat niet met zijn rug naar de burger toe, maar brengt de politiek weer op straat.

Leefbaar Diemen onderzoekt voors en tegens biomassa centrale in Diemen

Op verzoek van Nuon zijn er gesprekken gevoerd met de verschillende fracties van de gemeenteraad in Diemen. Nuon heeft er alle belang bij om de Gemeenteraad van Diemen mee te krijgen voor de komst van een biomassacentrale. Hoewel de gemeente geen beslissende stem heeft.

Diemen beslist niet alleen of er een biomassacentrale komt of niet. Het is aan de provincie of er een vergunning komt voor de biomassacentrale. Amsterdam en Almere worden de grootste afnemers. Of Diemen gebruik gaat maken en hoeveel van de opgewekte bio-energie is nog onbekend.

Een voordeel is dat een centrale voor werkgelegenheid zorgt voor Diemen. Wat Leefbaar Diemen vreemd vindt is dat er nu pas gepraat wordt door Nuon over de verduurzaming van woningen in Diemen. Wat dat dan ook mag betekenen wil Leefbaar Diemen graag weten.

Een nadeel is dat er meer fijnstof in de lucht komt. Diemen zit al tussen twee grote verkeersaders in en zit aan de ringweg A10. Tijdens de gesprekken met Nuon is er beloofd dat de uitstoot van fijnstof tot een minimum zal worden beperkt. Leefbaar Diemen ziet meer in vastgelegde afspraken en metingen door een onafhankelijke instantie.

Het College van Diemen (wethouders en burgemeester) is bezig alle informatie te verzamelen voor half januari 2019. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd om een ontwerpbesluit te nemen die zes weken ter inzage ligt. Ieder belanghebbende kan dan zijn zienswijze indienen.

Ook zal het College een informatiebijeenkomst beleggen en een discussieronde organiseren over biomassa. Leefbaar Diemen hoopt dat de tijdstippen van deze bijeenkomsten goed gecommuniceerd worden. Want daarvoor is nog ruimte voor verbetering.

Wij roepen u op om een bijdrage te leveren aan deze belangrijke beslissing voor onze gemeente. Mail uw ideeën naar leo.smits@diemen.nl (Raadslid Leefbaar Diemen).